Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Det hemmelige budskab

Om hvorfor McLarens bog ”det hemmelige budskab” er et bedrag. Om hvad Guds rige betyder for McLaren – og i Bibelen.

Vejledning på bogmarkedet

Det er ikke alt på det kristne bogmarked, som er godt og opbyggeligt for troen. I denne artikelserie vil vi give hjælp til at sortere de bøger fra, som måske er populære, men som reelt er nedbrydende for en evangelisk tro og tjeneste.

McLarens budskab i bogen Det hemmelige budskab. En udforskning af sandheden der kan forandre alt (Boedal 2010) er, at kirken enten ubevidst har misforstået eller bevidst forvrænget kernen i Jesu budskab (s.14); at Jesus i virkeligheden har skjult sit dybeste budskab, så at vi kan tale om Jesu hemmelige budskab (s.14). Bogens opgave er at hente dette skjulte budskab frem.

McLaren definerer Jesu hemmelige budskab som det, at Jesus ”kom for at opvække en politisk, social, religiøs, kunstnerisk, økonomisk, intellektuel og åndelig revolution, med det formål at skabe en ny tidsalder” (s.15). Jesu hemmelige budskab finder McLaren i Jesu forkyndelse af Guds rige (f.eks. s.25-27). Guds rige er grundlæggende politisk og socialt forstået.

Dette er i meget korte træk bogens budskab og anliggende. I det følgende vil jeg prøve bogens påstande på, hvad Bibelen siger.

1) Et skjult budskab?

Den første hovedpåstand er, at Jesus har skjult sit dybeste budskab. Budskabet handler om Guds rige, og dette er en hemmelighed, der er skjult i Jesu lignelser (s.48-53). Er dette rigtigt? Har Jesus virkeligt skjult sit budskab om Guds rige?

Svaret er nej! Jesus har åbent forkyndt og undervist folk om Guds rige. Sammenfatningen af Jesu forkyndelse til folk lyder:

Omvend jer, for Himmeriget (= Guds rige) er kommet nær” (Matt 4,17; Mark 1,14-15).

Jesus har offentligt forkyndt om Guds rige. Han har fortalt folk den ene lignelse efter den anden, som har handlet om Guds rige eller Himmeriget. Gang efter gang har Jesus stillet sig frem og sagt: Himmeriget er ligesom … (f.eks. Matt 13,24.44.45.47; 20,1; 22,1; 25,1). Jesus har åbent lært og forkyndt om Guds rige. Han har benyttet mange lignelser til at forkynde om forskellige sider ved Guds rige.

Har Jesus skjult budskabet om Guds rige i lignelser? Svaret er nej. Jesus siger i Matt 13,34-35, at han benytter lignelser for at åbenbare det, der er skjult. Lignelser skal ikke skjule, men åbenbare. I Mark 4,33-34 står der, at Jesus tilpassede sine lignelser, så folk kunne forstå dem. Lignelserne var et pædagogisk middel, Jesus anvendte for at kunne nå folk med sit budskab.

Ganske vist har disciple og folk haft svært ved at forstå nogle af Jesu lignelser, men det skyldes traditioner og nedarvede opfattelser, som har hindret folk i at forstå. Men fra Jesu side er lignelser et pædagogisk middel til at kommunikere sandheden om Guds rige. Jesus vil åbenbare hemmeligheder gennem sine lignelser. Jesus har ikke skjult sit budskab i lignelser.

Når Jesus kan sige, at disciplene har fået det givet at kende Himmerigets hemmeligheder, og at andre ikke har fået det (Matt 13,11), skal vi læse det i sammenhæng med, at lignelser er givet for at åbenbare og afsløre (Matt 13,34-35).

Hemmeligheden handler derfor ikke om, at budskabet er skjult, men det handler om troen. For den troende er Guds riges hemmeligheder givet at kende som en frelsende virkelighed. De er for den troende Guds kraft til frelse. For ikke-troende er Guds riges hemmeligheder blot ord og fortællinger, der ikke er en frelsende virkelighed. Det er for den ikke-troende en tåbelighed.

Men de ikke-troende har hørt budskabet; Guds rige er blevet forkyndt for dem, men de har ikke taget imod det og troet det. Det hemmelige er det, der ikke er modtaget i tro.

Har Jesus da et skjult budskab, som blev gemt i lignelser? Svaret er nej, og det betyder, at bogens budskab er et bedrag.

2) Hvad er Guds rige?

Den anden hovedpåstand er, at Guds rige har politisk og social betydning. Dette går som en rød tråd gennem hele bogen. McLaren definerer Guds rige som ”en gensidig relation med Gud” (s.43 og 57), som ”vores måde at leve på” (s.84) og som ”forsonede relationer” (s.98) og ”fællesskaber” (s.100). Guds hemmelige budskab, som handler om Guds rige, ”skal ses i menneskers liv, i radikalt inkluderende, forsonende fællesskaber” (s.100).

De eksempler, McLaren giver på Guds riges praksis og vores måde at leve på, er langt overvejende politiske, sociale, samfundsmæssige og økologiske. Det handler om forsoning og fred blandt mennesker, om at forbedre materielle vilkår og om pacifisme og ikke-vold.

Handler Guds rige om noget, vi mennesker skal virkeliggøre? Svaret er nej. Er Guds rige grundlæggende et politisk og socialt program? Svaret er nej. Det er også karakteristisk for bogen, at McLaren ikke et eneste sted har en udlægning af en Guds-riges-tekst, der viser dette. Dette er egentligt forståeligt nok, da vi ikke kan finde tekster i evangelierne, der viser, at Guds rige er vores praksis og et politisk og socialt program. McLaren har med andre ord et færdigt skema, han presser ned om teksterne, og som gør vold på teksterne.

Hvad er så Guds rige? En del er måske noget usikre på, hvad det betyder. Guds rige er ikke rigtigt gået ind i vort sprogbrug, og vi forbinder måske ikke rigtig noget med det. Det kan også være en vanskelighed, at Jesus ikke kommer med en kort og præcis definition, men beskriver det via modsætninger og i lignelser.

Med ét ord er Guds rige Guds nådeherre-dømme. Guds rige er dér, hvor Guds nåde hersker. Denne definition kan samle en del af, hvad Guds rige er. En lidt mere udbygget definition kommer i de følgende punkter:

a) Det første og grundlæggende vedrørende Guds rige er, at det handler om Gud. Det er Guds rige og ikke menneskers rige.

b) Det andet er, at Guds rige er Guds aktive magt. Det er Guds herredømme, og når Guds herredømme breder sig, breder det sig over et rum eller sted. Guds rige er Guds herredømme og det sted, hvor Gud hersker.

c) Det tredje er, at Guds rige primært er et frelsende herredømme, som er kendetegnet ved at Gud bringer:

Tilgivelse – se Mark 4,12, hvor dem uden for Guds rige ikke har tilgivelsen, mens dem indenfor møder tilgivelse.

Retfærdighed (i forhold til Gud) – se Matt 5,6 hvor retfærdigheden er en del af Himmeriget. Matt 5,3 står som overskrift over de følgende saligprisninger og fortæller, at Guds rige kommer med retfærdighed fra Gud. Se også Matt 6,33.

Velsignelse – se Mark 10,13-16, der fortæller, at Guds rige kommer med velsignelse.

Frelse og liv – se Mark 10,17-27 hvor der bruges ”at arve evigt liv” (vers 17), ”at komme ind i Guds rige” (vers 23) og ”at blive frelst” (vers 26) om samme sag. Det at modtage Guds rige og gå ind i det betyder at gå ind i livet og frelsen.

d) Det fjerde er, at Guds rige kommer gennem evangeliet, og når et menneske omvend-er sig og tager imod, da tager Gud magten i et menneskes hjerte (Mark 1,14-15). Her hersker han; her hersker hans tilgivelse og retfærdighed, og her hersker hans velsignelse og livet.

e) Paulus giver en definition i Rom 14,17: For Guds rige er ikke mad og drikke, men retfærdighed og fred og glæde i Helligånden.

Guds rige er retfærdighed fra Gud, dvs. at Gud erklærer os for retfærdige. Guds rige er fred med Gud, der skyldes Jesu død i vort sted. Og glæden i Helligånden refererer sandsynligvis til denne retfærdighed og fred. Dette er, hvad Guds rige er.

3) Et nyt lys?

McLarens bog er en besynderlig blanding af ydmyghed og arrogance. På den ene side betoner McLaren, at han blot er en søgende, der er på vej, og på den anden side er bogen noget af det mest skråsikre, firkantede, fordømmende og arrogante, jeg længe har set.

Hele kirkens forståelse gennem hundreder af år fejes væk. Selvom kirken ofte har taget fejl, finder vi så megen sand erkendelse fra oldtiden og fra reformationstiden og fremefter, at det er arrogant. Kun McLaren og hans ligesindede har set lyset, men det er så et lys, der ikke bygger på Bibelen.

4) Konklusion

McLaren påstår, at Jesus har et hemmeligt budskab. Dette er ikke sandt. Bogen er et bedrag. McLaren påstår, at bogen er en udforskning af sandheden. Dette er ikke sandt. Bogen er en udforskning af løgnen.

I virkeligheden genopliver McLaren den gamle liberale teologi, som blomstrede i slutningen af 1800-tallet og frem til første verdenskrig. I virkeligheden genopliver han Social Gospel-bevægelsen fra USA fra tiden efter første verdenskrig og fremefter, og i virkeligheden knytter han til ved den genoplivede liberale teologi i vores egen tid, hvor Guds rige handler om moral, politik og sociale forhold.

I virkeligheden skjuler McLaren den sande Jesus.


Artiklen er fra Nyt Livs blad nr. 2-2011. Hele bladet kan læses her.

Udgivet af

Torben Kjær

Torben Kjær, København, lektor i Ny Testamente på Dansk Bibel-Institut.

Torben Kjær

Torben Kjær, København, lektor i Ny Testamente på Dansk Bibel-Institut.