Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Årsberetning 2014

Beretning ved Nyt Livs formand Bent Christensen ved årsmødet den 13. juli 2014.

Gud taler til os

For lidt mere end 2500 år siden sendte Herren, himlens og jordens skaber, en engel til profeten Zakarias (Zak 4,1).

Englen vækker Zakarias, og han får et syn, som han ikke forstår. Derfor spørger han englen: “Hvad betyder dette, Herre?“

Han får svaret: “Dette er Herrens ord til Zerubbabel: Ikke ved magt, og ikke ved styrke, men ved min ånd, siger Hærskarers Herre“ (Zak 4,6).

Grunden til, at Gud kommer til os og vækker os, er, at han har noget, han vil fortælle os. Om det, som Gud vil sige til os, skriver Paulus, at det er, “hvad der ikke er opkommet i noget menneskes hjerte“ (1 Kor 2,9).

Hver gang Gud taler til os, er det nåde. “Der er ingen, der søger Gud, ikke en eneste“ (Rom 3,10). Men Gud søger os, fordi han har noget, han vil fortælle os. Han vil fortælle os det, som vi kan læse i Joh 3,16: “Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.“

Når Gud siger “jeg vil“, er det helt anderledes, end når vi små mennesker puster os op og siger “jeg vil“.

Hvis ikke Gud hele vejen op igennem historien mange gange og på mange måder og nu ved dagenes ende havde talt til os ved sine udsendinge og ved sin Søn, ja så var der ingen grund til, at vi skulle samles i Nyt Liv. Så ville det være forgæves, så ville vi være de ynkværdigste af alle mennesker.

Men nu har Gud talt til os for at frelse os, og vi skal her mindes om Guds ord til Zakarias.

Zakarias var profet i Jerusalem, efter at folket var vendt tilbage fra fangenskabet i Babylon. Noget tyder på, at han var fra et troende hjem. Jeg har læst, at hans navn betyder “den, Gud husker“. Og hans fars navn betyder “Herren velsigner“, og hans bedstefars navn “den bestemte tid“.

Jeg tror, disse navne og hans troende familie har haft betydning for Zakarias‘ kald og forventning til arbejdet med at genopbygge templet.

Husk at takke for far og mor, bedsteforældre og oldeforældre, og bed for den generation, der kommer nu. Kommer der ikke en vækkelse, er det den sidste generation, der har denne baggrund.

Ordet til Zerubbabel

Guds ord til Zakarias er i virkeligheden rettet til en anden mand: “Dette er Herrens ord til Zerubbabel: Ikke ved magt, og ikke ved styrke, men ved min ånd, siger Hærskarers Herre“ (Zak 4,6).

Zerubbabel var statholder og ledede genopbygningen af templet. Arbejdet stødte på store vanskeligheder. De ydre fjender ville hindre arbejdet, og mange af byens indbyggere troede ikke på, at arbejdet kunne lykkes.

Det satte Zerubbabel i en vanskelig situation. Det var fristende for ham at tro på og bruge sine egne evner og kræfter. Han var en mand med magt, og han var udrustet med rige gaver, menneskelig klogskab og intelligens. Derfor var han fristet til at sætte sin egen magt, styrke og dygtighed ind mod fjenderne rundt omkring og mod modstanderne i egne rækker.

Ordet fra Zak 4,6 er Guds tale til Zerubbabel i denne situation. Gud ønsker ikke, at der skal bruges ydre magtmidler.

Opgaven var af åndelig art. Derfor måtte opgaven løses ved åndskraft og ikke ved våbenmagt. Hvis ikke Guds ånd fik lov til at røre ved hjerterne til vækkelse og åndeligt liv, ville opgaven ikke lykkes.

Ordet til os

Dette ord bør også give os noget at tænke over. Vi lever i en tid, hvor troen på metoder og organisering, menneskelige virkemidler og teknik er stor. Det mærkes også i kristent arbejde, både i planlægning og i arbejds- og mødeformer. Når troen på menneskelige virkemidler øges, fører det let til, at troen på nådemidlerne aftager.

Det er farligt, og derfor trænger vi igen og igen til det ord, som Zerubbabel fik fra Gud: “Ikke ved magt, og ikke ved styrke, men ved min ånd, siger Hærskarers Herre.“

Guds rige følger andre livslove end dem, der gælder her i verden. Guds rige vokser ikke ved organisatoriske tiltag, men ved, at Guds ord, og dermed Guds ånd, får rigelig med plads mellem os. Gud ønsker at arbejde med os, i os og ved os. Det gør han ved Hellig-ånden.

For at det skal kunne ske må Ånden få noget at arbejde med og gennem, og det nådemiddel, han bruger, er Guds ord.

Derfor er det så afgørende, at Guds ord får plads hos os; at det får plads i vort daglige andagtsliv, og at det får plads der, hvor Guds folk samles. Derfor ser vi også, at Bibelen har mange formaninger om netop at give forkyndelsen af Guds ord plads.

Jeg har før i min formandsberetning mindet om Kol 3,16, og jeg vil gerne minde om det igen i år: “Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. Undervis og forman med al visdom hinanden med salmer, hymner og åndelige salmer, syng med tak i jeres hjerter til Gud.“

Det er derfor, vi er samlet. Bibelen er fyldt med løfter om, at Gud vil møde os i de helliges samfund, når vi samles i bøn til ham og i modtagelse af hans ord. Det er en gave, at vi har mulighed for at gøre det, både når vi er derhjemme, og når vi samles i Nyt Liv-sammenhæng.

Medarbejdere og ledere

Der er ikke i det forløbne år sket nogen ændringer i antallet af ansatte eller i deres ansættelsesgrad. Men i forbindelse med den årlige konstituering af landsudvalget og valg af medlemmer til bestyrelserne for KSK og Djurslands Efterskole har vi taget hul på en drøftelse af fremtiden.

Nogle af os har været med fra begyndelsen af Nyt Liv først i 60‘erne. Vi bliver ældre, og kræfterne aftager. Det har vi vidst om i nogen tid, og vi har også talt om det i nogen tid. Men i år har vi mere konkret sat det på dagsordenen. Vi står over for et generationsskifte på en række centrale poster.

Jeg har gennem årene af og til fået spørgsmålet: “Har Nyt Liv nogen fremtid?“ Jeg har hver gang svaret: “Det ved jeg ikke, og det er heller ikke mit ansvar!“ Nogle har taget det som en spøg, men jeg har ment det og gør det stadig. Vil Gud bruge Nyt Liv, er han også i stand til at finde, udruste og kalde de nødvendige medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer.

Gud Helligånd er den samme i dag som på Zakarias‘ tid, og han kan også i dag røre ved hjerterne.

Det gjorde han i 1973-74, da Djurslands Efterskole skulle bygges. Dengang var der mange familier, der kom, ikke bare i én uge af deres sommerferie, men i alle tre uger, og derudover i mange weekender året rundt. Og jeg kan sige jer, at det var rigt. Selvom der blev arbejdet hele dagen, var dagens højdepunkt, når vi hver aften var samlet under ordets forkyndelse og sammen kunne synge: “Syng evangeliet om Jesus“, “Fold det gamle mærke ud“ eller “Kristus på korset, du bar på dig“.

Vi oplevede dengang som i dag, at det er godt at være sammen i de helliges fællesskab. Lad så være, at nogle enkelte sov under aftenmøderne, fordi de havde arbejdet hele dagen, og aftenen før havde været med i en vandkamp, der først sluttede sent på natten. Der var gennem det hele et varmt og velsignet åndeligt fællesskab.

Hvad var hemmeligheden? Det var ikke menneskelig magt og styrke, men Guds Ånd. Midt i en åndeligt død tid i Danmark havde vi oplevet vækkelsens ild, vi var kommet til tro, og vi havde fået nød for at andre skulle møde vores frelser: Jesus.

Nye vilkår

Jeg ved, at vi skriver 2014 og ikke 1960. Meget i vort land har forandret sig, og ikke alt er dårligt. Aldrig har vi haft så gode muligheder rent materielt. Vi har nogle tekniske muligheder i dag, som vi ikke havde tidligere. Men det gælder fortsat: “Ikke ved magt, og ikke ved styrke, men ved min ånd, siger Hærskarers Herre.“

En af de ting, som har ændret sig meget inden for det sidste halve århundrede, er familiemønsteret. Da Nyt Livs arbejde begyndte først i 60‘erne, var det i mange familier sådan, at far gik på arbejde, og mor var hjemme og kunne tage over, når far var væk.

Sådan er det kun hos få i dag. Familierne er generelt blevet mere pressede og stressede, og forældrenes overskud af tid og kræfter til at deltage i Guds riges arbejde er blevet mindre.

For arbejdet i Nyt Liv har det også betydning, at det kun er meget få af dem, som deltager i Nyt Livs lejre, som ser arbejdet i Nyt Liv som deres første og vigtigste kald i Guds rige. Langt de fleste har deres primære engagement et andet sted.

Det er ikke noget, vi beklager, men det giver nye vilkår for arbejdet.

På den baggrund har vi drøftet, hvordan opgaverne og ansvaret kan fordeles fremover. Vi har set på de forskellige opgaver og funktioner, der skal varetages, og har prøvet at liste dem op. Vi har især set på tre poster:

1) Posten som formand for KSK og dermed hovedansvarlig for bygningerne og grunden på Djurslands Efterskole.

2) Kassererposten, som også indebærer et stort administrativt ansvar.

3) Formandsposten.

Det gælder for alle os tre, som varetager disse poster, at vi er i pensionsalderen. Ingen af os ønsker at beklage os. Jeg ved, at vi alle tre ser tilbage på en meget rig tid, som vi er Gud dybt taknemlig for.

Men ser vi på listerne over de ting, der er i gang, og listerne over de mange ting, som vi modtager forslag om at sætte i værk, så ser vi på hinanden og tænker: “Hvem har kræfter til dette? Hvem har mulighed for at tage over?“

Jeg vil bare nævne to eksempler på ting, vi meget gerne ville sætte i værk, hvis vi kunne få kræfter og ressourcer til det:

1) En ny udgave af Lovsangstoner. Vi ønsker at bevare de gamle vækkelsessange og evangeliske sange, men vi vil gerne udvide Lovsangstoner. På lejrene vil vi fremover gøre brug af Sange og Salmer. Men der er mange gode og rige sange, som ikke er kommet med i Sange og Salmer. Dem vil vi gerne have med i en ny udgave af Lovsangstoner.

2) En lejr for forkyndere og ledere. En ny generation af forkyndere og ledere har brug for sund bibelsk og evangelisk vejledning i deres tjeneste. Enhver tjeneste i Guds rige udspringer af evangeliet, og det er afgørende, at forkyndernes og ledernes forventning er knyttet til Guds Ånds gerning gennem ordet. Hver ny generation må lære det indefra: “Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min Ånd, siger Hærskarers Herre.“

Ny ansættelse?

På baggrund af disse overvejelser har spørgsmålet meldt sig: Tør vi, og er det rigtigt at tænke på endnu en ansættelse?

Denne gang af en person til ledelsesmæssige og administrative opgaver på halv eller fuld tid. Det er jo ikke så længe siden, vi har udvidet kraftigt, og vi er taknemlige for det regnskab, vi i dag kan aflægge. Men giver det os lov til at gå videre? Vi er klar over, at det altid er et skridt i tro.

En eventuel ny ansættelse skal ikke berøre eller ændre noget ved de nuværende to ansættelser af Henrik Gren Hansen og Mikkel Vigilius. Der bliver i givet fald tale om en tredje medarbejder, der kan overtage og videreføre en række af de funktioner og opgaver, som nu ligger i de ovennævnte tre poster.

Der er ikke taget nogen beslutning om disse ting, men vi har valgt at lægge dette frem for jer, Nyt Livs venner, for at bede om forbøn, og eventuelt høre jeres mening. Vi er bevidste om, at dersom Herren ikke bygger huset, er bygmestrenes møje forgæves. Derfor vover vi ikke at iværksætte noget, som vi ikke oplever, at Gud har åbnet døren for.

Henrik

Når det gælder Henrik Gren Hansens arbejde, er han, så langt vi ser det, kommet godt i gang med de opgaver, som ligger i hans stilling: redaktionsopgaver ved Nyt Livs blad, ansvar for Nyt Livs kommende hjemmeside, forlagsarbejde, deltagelse i lejre og kurser, under-visningsopgaver, forkyndelse og administrative opgaver.

Pr. 1. august 2013 blev Henriks stillingsbetegnelse ændret til sekretær, men arbejdsopgaverne er uændrede.

Siden sidst har der vist sig en mulighed for, at Henrik kunne få fast arbejdsplads på Arken i Esbjerg, som er et værested, der er drevet af Luthersk Mission med Bent Larsen som leder. Henrik deler et stort kontor med en anden, men i almindelighed har Henrik kontoret for sig selv.

Henrik deltager ved formiddagsandagterne og er glad for at være en del af et arbejdsfællesskab på Guds ords grund.

Vi er meget glade for denne løsning, og det glæder mig at kunne betale husleje til et arbejde, som vi kan stå bag, frem for til en tilfældig kontorudlejer.

Mikkel

Mikkel er forsat redaktør af bladet i en 40% stilling. Han er ansat 60% som lærer på bibelskolen LMH i Hillerød. Vi glæder os over, at vore to ansatte, selvom de er forskellige som nat og dag, har et godt og frugtbart samarbejde. Men bed for dem. Det er måske den vigtigste tjeneste i Nyt Liv: forbønnen.

Bed for alle, der har et ansvar i Nyt Liv. Bed om Guds ledelse i de skridt, der skal tages, og om Guds velsignelse i de ting, der skal gøres. Bed om, at vi må få de kræfter og de midler, vi har brug for i det arbejde, som Gud vil, at vi skal gøre.

Nyt Livs blad

Nyt Livs blad udkommer tre gange om året. Et blad koster ca. 50 kr., alt inklusive. Det er fortsat vort ønske, at det skal være et gratisblad, og vi sender det med glæde til alle, der ønsker det, så langt som vi bliver betroet midler til det.

Det sker ind imellem, at venner beder os om at sende bladet til personer, vi ikke kender, men som vore venner af forskellige grunde mener, skal have bladet. Vi glæder os over dette ønske, men vi har en beslutning om, at vi i almindelighed kun sender bladet til dem, der personligt giver udtryk for, at de ønsker det. Vi tror, det er den rigtige måde at gøre det på og den rigtige måde at forvalte betroede midler på. Vi håber, at Nyt Livs venner har forståelse for dette.

Jeg vil gerne sige tak til Mikkel og Henrik for jeres arbejde med Nyt Livs blad, men jeg vil også sige tak til I andre, der har været medarbejdere på bladet på forskellig måde.

Jeg får rigtig mange positive tilbagemeldinger på bladet. Enkelte mener at artiklerne er for lange. Men som regel er de lange artikler delt op i mindre dele, så man kan læse dem en del ad gangen. Og vi mener, at de lange artikler har deres berettigelse. I en tid, hvor der er megen uklarhed, tror vi, at der er brug for et blad, hvor der er plads til at gå mere dybden med de emner, der bliver taget op.

Tak for forbøn også for denne del af Nyt Livs arbejde!

Undervisning på nettet

Da Mikkel fra 1. august 2012 fik mere arbejdstid i Nyt Liv, begyndte han med enkel troslæreundervisning på internettet. De første 10 udsendelser er lavet færdige, og flere er optagede og undervejs. Undervisningen kan findes på nytliv.dk og youtube.com.

Det er en oplagt mulighed for at fortælle mennesker om Jesus. Vi har fået fremstillet 5000 små visitkort med oplysning om, hvor man finder undervisningen. Kortene passer lige til kortholderen i en tegnebog. Kortene kan bestilles ved henvendelse til Nyt Livs kontor.

Tak til Mikkel for undervisningen! Jeg vil også gerne sige tak til det teknikerudvalg, der er nedsat til at hjælpe med det praktiske i forbindelse med optagelserne.

Bibellejr

Vi glæder os over, at Nyt Liv-familien vokser, også selvom det giver nye udfordringer med hensyn til planlægning og plads, og selvom det betyder, at der er brug for flere nye medarbejdere.

Vi ønsker at fastholde et meget enkelt program: forkyndelse, bøn, evangelisk sang og det kristne fællesskab.

En stor tak, fordi der hvert år er nye, der melder sig som medarbejdere!

I årets løb kommer der mange forslag om ting, der kunne gøres anderledes. Det er ikke alle forslag, der bliver til virkelighed, men tak til alle, der bruger tid på at komme med konstruktive kommentarer og forslag. De bliver modtaget positivt, taget alvorligt og brugt, så langt der er mulighed for det. Tak om I vil forsætte, vi ser ikke alt!

For alle generationer

Børne-, junior- og ungdomsprogrammet er en integreret del af lejren. Vi ønsker ikke, at generationerne skal fordeles på forskellige lejre. Det er en gave og en glæde, at hele familien kan være sammen.

Med den nye skolereform, der begrænser forældrenes tid med deres børn, bliver det så meget vigtigere, at vi i den kristne menighed ikke adskiller generationerne. En enkelt uge om året er ikke meget i den store sammenhæng, men det kan ikke desto mindre være et værdifuldt indslag.

Jeg vil gerne sige tak til alle dem, der er sammen med børnene og de unge på bibellejren, laver aktiviteter med dem og gennem undervisning rækker dem evangeliet om Jesus.

Lad os huske at bede for børnene og de unge. Og lad os bede om, at der også her må komme nye medarbejdere. En opgave, som vi ofte mangler hjælp til, er pasningen af de mindste børn under aftenmøderne. Hensigten med pasningen er at hjælpe de unge forældre til at kunne høre Guds ord i en periode af deres liv, hvor det ellers kan være sparsomt med tid og ro til Guds Ord. Tak, om flere vil melde sig til denne opgave!

Forårslejr og nytårslejr

Ud over bibellejren har vi hvert år en nytårslejr og en forårslejr i marts. Programmerne for disse lejre kan ses på hjemmesiden.

Talere på årets nytårslejr 2014/15 bliver Svend Åge Jacobsen og Mads Hansen. På forårslejren i 2015 taler Jens Olsen og Carl Richard Hansen

Tak til de udvalg, der arbejder med disse lejre! Til forårslejren har vi brug for nogle nye udvalgsmedlemmer. Bed om, at vi må få og finde de rette!

Nyt Livs forlag

Med de bøger, der udgives af Nyt Liv, ønsker vi at kalde til personlig tro på Jesus Kristus og til et liv i Jesu efterfølgelse.

I 2013 genudgav vi Øivind Andersens bog Livets Brød. Den blev udgivet i et samarbejde med LM i Vestjylland og kom i første omgang i et oplag på 800 stk. Der er siden trygt endnu et oplag på 800 stk. Den er blevet brugt til vækkelsesmøder i Vestjylland. Med det nye oplag har vi så mange, at vi kan tilbyde bogen til en meget billig pris: 100 kr. for et enkelt eksemplar. 10 stk. koster 500 kr.

I 2012 besluttede Nyt Liv at tage ansvar for udgivelsen af bogen Hvad skal jeg med Jesus?. Der blev trykt et nyt oplag på 4000 stk. i 2012. Dette oplag er nu væk. Derfor blev der op til bibellejren i 2013 trykt 5000 nye bøger. På www.hvadskaljegmedjesus.dk findes der en liste med de adresser, hvor bogen kan hentes. Der er pt. ca. 1000 stk. tilbage

Jeg vil gerne her sige en stor tak til alle, der har været med til at gøre dette muligt!

Nyt Livs forlag har stadig adresse på Storskovvej 10 i Dronninglund. Adressen er: Nyt Livs Forlag, Postboks 57, 9330 Dronninglund. Tlf.: 23 41 55 91, e-mail: svag@info.dk.

Kontoret passes udelukkende ved frivilligt arbejdskraft. Arbejdet vokser ganske stille, og det glæder vi os over. Og så er der aldrig nogen, der klager over arbejdsforholdene.

Tak for dette!

Ydremission

De seneste år har vi arbejdet sammen med Dansk Balkan Mission. Det er et arbejde, der forener omsorgen for menneskelige behov blandt især sigøjnere med en meget klar og central evangeliserende forkyndelse.

Vi er glade for dette samarbejde og ønsker vore venner Guds rige velsignelse i arbejdet.

Djurslands Efterskole – Nyt Livs skole

Nyt Livs repræsentanter i bestyrelsen for Djurslands Efterskole var frem til generalforsamlingen i maj Kirsten Skak Jensen, Poul Erik Haahr og Allan Villadsen.

Allan har her i foråret bedt om at blive fritaget for dette arbejde. Han har meget travlt med at være købmand. Jeg vil gerne sige Allan tak for de mange år, det blev til, først som elev og siden som bestyrelsesmedlem!

Som afløser for Allan har vi spurgt Sidsel Dørken. Og Sidsel har sagt ja. Det glæder os meget, og vi vil byde Sidsel velkommen!

Generalforsamlingen søndag den 11. maj var en spændende og god dag. Men der er plads til flere deltagere. Om formiddagen var der gudstjeneste ved valgmenighedens nye præst, Klaus Vibe.

Der er sket meget på skolen siden sidste år, både når det gælder renovering, elevtal og medarbejdere. Det, der har fyldt mest, har været bygningen af den nye mødesal og udvidelsen og renoveringen af køkkenet. Vi glæder os over samarbejdet med skolen om dette arbejde.

Herfra vil vi gerne sige tak til skolens bestyrelse for samarbejdet i det forløbne år. Tak til lederteamet Anders og Tom og til alle de øvrige medarbejdere!

Lad os huske skolen og alle dens ansatte i vores forbøn. Og så vil jeg gerne opfordre alle, der har mulighed for det, til at melde sig ind i skolekredsen og deltage i generalforsamlingen.

KSK’s opgaver i Nyt Liv

Det er KSK’s bestyrelse, der har ansvaret for Nyt Livs bygninger på Djurslands Efterskole. Jeg tror ikke, jeg behøver at fortælle, at denne bestyrelse har haft meget at se til siden sidst.

Det nye byggeri har fyldt meget i vores tanker, og der er blevet bedt meget for denne sag. Arbejdsmæssigt er det KSK´s bestyrelse, der sammen med skolens ledelse har trukket det store læs.

Bygningen er nu færdig og godkendt af myndighederne.

Her fra Landsudvalget vil jeg gerne sige KSK en kæmpe tak for det store arbejde, der er udført! Vi glæder os meget over at kunne tage den nye bygning i brug.

Der er ingen ændringer i KSK’s bestyrelse.

Tak for godt samarbejde med bestyrelsen!

Konstituering af landsudvalget

Ifølge vedtægterne skal der være mellem 7 og 15 medlemmer i Landsudvalget (LU). Tak til alle, som beder for os, der er med i LU! Tak om I også vil være med til at bede Gud kalde nye medlemmer frem.

LU består i dag af: Søren Lindhard Thomsen, Hans Peter Hansen, Ruth-Nina Magelund, Martin Thise Holm, Jacob Bach Christensen, Peder Hovgaard, Bent Christensen, Svend Aage Paulsen og Martin Dørken.

Derudover deltager Jørgen Christensen og Christian Lønborg som repræsentanter for KSK, og Mikkel Vigilius og Henrik Gren Hansen deltager som ansatte.

Ledelsen på skolen deltager normalt ved begyndelsen af Landsudvalgets møder med nyt fra skolen.

Tak

Til slut vil jer gerne på landsudvalgets vegne bringe en stor tak til alle dem, der gør et stor og ulønnet arbejde året igennem, for at det hele kan lade sig gøre! Tak for forbøn, tjenstvillighed, medleven, gaver og gavebreve!

Og tak til jer andre i LU for et godt samarbejde og et godt fællesskab!