Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Årsberetning 2013

Beretning ved Nyt Livs formand Bent Christensen ved årsmødet den 14. juli 2013.

Lad Kristi ord i rigt mål bo hos jer, så I med al visdom lærer og påminder hverandre med salmer, hymner og åndelige sange og synger med taknemlighed i jeres hjerter for Gud (Kol 3,16).

Da vi sidste år var samlet til årsmøde, var den situation forholdsvis ny, at den kirke, som mange os har vores rod i, med større tydelighed end nogensinde tidligere havde vist, at den har forladt sin faste grundvold i Skriften som eneste regel og rettesnor.

Der er i det forløbne år skrevet og sagt meget om dette, uden at det har skabt nogen klarhed og enighed om, hvor vejen går. Vi har også set, at den såkaldte højrefløj, der med klar tale og bekendelse vil stå fast på Bibel og bekendelse, er blevet mindre.

Jeg tror, at mange i dag oplever den samme forvirring, som de første disciple oplevede lige efter Jesu død og begravelse. “Vi havde håbet …“ (Luk 24,21).

Men hvor blev alt dog helt anderledes for disse første disciple, efter at Jesus var opstået. Han kom til dem, åbenbarede sig for dem og åbnede deres øjne for alt det, der i Skrifterne handlede om ham. Han viste dem i Ordet, at det, som var sket, var Guds plan og gode vilje: At han skulle fødes som et lille hjælpeløst barn, skulle lide og dø på et kors, men at han på tredjedagen skulle opstå til synderes frelse. Gennem Ordet fik disciplene tro, frimodighed og brændende hjerter (Luk 24,32).

Det er på denne baggrund, at alle vi, der lever i den nuværende forvirrede tid med et stort frafald fra Guds ord, skal lytte til de ord, som jeg læste til indledning: “Lad Kristi ord i rigt mål bo hos jer, så I med al visdom lærer og påminder hverandre med salmer, hymner og åndelige sange og synger med taknemlighed i jeres hjerter for Gud.“

Øivind Andersen siger om dette ord:

Salmer, lovsange og åndelige sange betyder her Salmernes Bog. De er alle sammen hentet fra forskellige overskrifter over Davids Salmer (…).

Det for os underlige er, at disse salmer her kaldes for Kristi ord. Vi formanes til at lade dét bo i rigt mål hos os ved at bruge salmer og lovsange og åndelige sange. Andre salmer, hymner og åndelige sange kan ikke på nogen måde erstatte brugen af Davids salmer [eller af Guds ord i sin helhed].

En salme, som særlig alle unge burde bruge hver dag som deres egen personlige bøn, er Salme 25. Et typisk eksempel på en åndelig sang er Salme 121.

Nogle tror, at det er upersonligt at bruge det skrevne ord som deres bøn. De mener, at det bliver mere personligt med det, de selv formulerer. Men det er langt fra at være sandt. Guds ord kommer fra Guds hjerte til os, og Gud har gjort det sådan, at det skal bære vort hjertes tale frem for ham.

At forsømme Guds ord i bønnen gør den ensidig og fattig. At bruge Guds ord i den gør den rig og giver den en forunderlig kraft. Dertil kommer, at jo mere vi bruger Guds ord i vore bønner [og som rettesnor i vores hverdag], des mere kommer vore egne frie bønner med vore egne ord også til at udfolde sig. Prøv det i Jesu navn.“

Så langt Øivind Andersen.

Jeg tror, at den store åndelige forvirring i vor tid dybest set grunder sig i vores brug af Guds ord, eller rettere: i vores manglende brug af Guds ord.

For ikke så længe siden var jeg i “embeds medfør“ til en festgudstjeneste, hvor der blev prædiket over en tekst fra Den Nye Aftale. Det er en oversættelse, hvor “omvendelse“ er blevet til at “ændre sit liv“, og hvor de “salige“ er blevet de “heldige“. Selv om jeg ikke er teolog og ikke har et grundigt kendskab til de alternative og moderne bibeloversættelser på markedet, ser jeg med bekymring på den udbredelse, de har fået i vores land.

I det lille hjørne af Guds riges arbejde, som vi i Nyt Liv har fået betroet, ønsker vi at hjælpe hinanden og opmuntre hinanden til at bruge Guds ord, sådan som vi har fået det overleveret fra fædrene. Lad os stå sammen om at bede om en bibelvækkelse imellem os og i vort folk.

I ApG 6,7 læser vi: “Guds Ord havde fremgang, og tallet på disciple i Jerusalem blev større og større; også en stor gruppe præster blev lydige mod troen.“

Nyt Livs blad

Per 1. august 2010 ansatte vi Mikkel Vigilius som redaktør og Henrik Gren Hansen som redaktionssekretær på Nyt Livs blad.

Per 1. august 2012 blev Mikkels ansættelse udvidet fra 20 til 40 %, og per 1. august 2013 bliver Henrik ansat på fuld tid.

Vi er os bevidste, at det er et skridt ud på troens vej. Der er blevet bedt meget om klarhed over dette skridt. Vi har i blad og breve lagt det frem for jer, for Nyt Livs venner, og vi har i et enigt landsudvalg taget den fremgang, der har været i gaveindtægterne, som et tegn på, at det er den vej, vi skal gå.

Men vi må også sige det klart, at vi ikke er helt i mål, når det gælder udgifterne. Vi har brug for forbøn, vi har brug for Guds ledelse i de skridt, der skal tages, og vi har brug for, at Gud minder Nyt Livs venner om at bære med, så langt Gud giver den enkelte mulighed for det.

Når Henrik nu bliver ansat på fuldtid, får han en bredere vifte af arbejdsopgaver. Han skal fremover fungere som sekretær for Landsudvalget, varetage en del opgaver på forlaget, gradvist overtage hovedansvaret for hjemmesiden og stå for en opdatering og udvidelse af hjemmesiden, deltage i lejre og stævner, forkynde og undervise, og i mindre omfang varetage nogle administrative opgaver.

Nyt Livs blad udkommer nu tre gange om året. Det er forsat vort ønske og mål, at vi på et tidspunkt skal nå op på at udsende fire blade og et julenummer hvert år. Men vi er enige om, at tre blade om året er det rigtige i vores nuværende situation.

Et blad koster ca. 50 kr. inkl. udsendelse. Det er fortsat vort ønske, at det skal være et gratisblad, og vi sender det med glæde til alle, der ønsker det, så langt som vi bliver betroet midler til det. Vi glæder os over, at oplaget vokser, og over de mange positive tilbagemeldinger, der kommer.

Det sker ind imellem, at venner beder os om at sende bladet til personer, vi ikke kender, men som de mener, vil kunne have glæde af bladet. Vi er taknemmelige for den tanke og det hjertelag, der ligger bag, men vi mener, at det i almindelighed er bedst, at folk selv tilmelder sig som abonnenter. Vi tror, det er den rigtige måde at gøre det på, og den rigtige måde at forvalte betroede midler på. Vi håber, at Nyt Livs venner har forståelse for dette.

Jeg vil gerne sige tak, først og fremmest til Mikkel og Henrik, for det store arbejde, der er gjort, men også tak til alle jer andre, der har været medarbejdere på bladet på forskellig måde.

I en tid, hvor der er megen uklarhed, tror vi, at der er brug for et blad, hvor der er plads til at gå mere dybden med de emner, der bliver taget op.

Tak for forbøn også for denne del af Nyt Livs arbejde!

Undervisning på nettet

Da Mikkel fra 1.august 2012 fik mere tid, var det tanken, at der ud over bladet skulle arbejdes med bibelundervisning på internettet.

Dette arbejde er i fuld gang, og de første udsendelser er lavet. Med Henriks ansættelse på fuld tid håber vi snart at få mulighed for at vise disse programmer på Nyt Livs hjemmeside [de fem første programmer er nu lagt ud].

Der er lavet en samarbejdsaftale med LMH, hvor LMH stiller lokaler til rådighed til disse undervisningsoptagelser, og hvor Nyt Liv til gengæld låner sit tekniske udstyr til LMH.

Her vil jeg også gerne sige tak til det teknikerudvalg, der er nedsat til at hjælpe med det praktiske i forbindelse med optagelserne. Udvalget består af Martin Holm, Martin Dørken, Henrik Gren Hansen og Jacob Bach Christensen.

Bibellejr

Jeg tror, at vi nu er ved at være fortrolige med navnet “Bibellejr“.

Vi glæder os over, at “familien“ vokser, også selv om det giver nye udfordringer med hensyn til planlægning, og selv om det betyder, at der er brug for flere nye medarbejdere, de såkaldte varme hænder.

Det er meget glædeligt, hver gang der er en, der skriver eller ringer og siger: Jeg vil gerne hjælpe med det og det.

Vi ønsker at fastholde et meget enkelt program med forkyndelse, undervisning, bøn og kristent fællesskab. Men selvom vi holder det enkelt, er der til stadighed brug for, at der er nye, der melder sig som hjælpere. Når vi er mange, er der altid en fare for, at der er nogen eller noget, vi overser. Det ønsker vi ikke, derfor en stor tak til alle, der hjælper til!

I den stab, der hjælper til på vore lejre, er der nogle, som har været med i rigtig mange år. Tak for det! Jeg kender ikke til nogen, der vil stoppe. Men jeg er sikker på, at dem, der har været med i mange år, med glæde vil sætte nye ind i opgaverne, så der er nye til at tage over, når tiden kommer. Tak om I vil være med til at bede nye medarbejdere frem! Og et stort velkommen til alle jer, der har meldt jer de seneste år!

Jeanette og Mak, tak for et kæmpe arbejde på køkkenfronten både før, under og efter vore lejre!

Vi holder bibellejr i uge 29, og sådan er det planlagt frem til 2016, så skriv det lige i jeres kalender. Hvem der kommer som taler, kan ses på Nyt Livs hjemmeside.

Vi holder ingen selvstændige lejre for børn og juniorer, men vi ønsker, at børnene fortsat skal være en meget vigtig del af årets bibellejr. Det er en gave og en glæde, at hele familien kan være sammen.

Vi glæder os over, at der også i år er en flok unge, der vil bruge noget af deres ferie til at være sammen med børn, juniorer og teenagere, lege med dem, give dem en god oplevelse og gennem undervisning række børnene evangeliet. Lad os huske at bede for børnene og de unge. Og lad os bede om, at der også her må komme nye medarbejdere.

Det kunne f.eks. være godt, hvis der var en lang kø af forældre og bedsteforældre, som på skift ville passe de mindre børn under aftenmøderne, så de unge kunne få mulighed for at være med.

Andre lejre og kurser

Ud over bibellejren har vi hvert år en seniorlejr i marts måned og en nytårslejr. Programmerne kan ses på hjemmesiden.

Tak til de udvalg, der arbejder med disse lejre.

Vi vil gerne udvide med kurser, når kræfterne er til det. Vi tænker på og ser et behov for et kursus for forkyndere og ledere i efterårsferien. Men lige nu er det noget, vi beder om klarhed over. Der skal være de nødvendige kræfter til det.

I dette efterår er Nyt Liv medansvarlig for en Nordisk Evangelisk Luthersk Konference i Hillerød på Luthersk Missions højskole.

Det er en konference, som går på skift mellem de nordiske lande, og det er bibel- og bekendelsestro lutherske kristne, som står bag.

Nyt Livs forlag

Siden sidste år har Nyt Liv overtaget ansvaret for bogen Hvad skal jeg med Jesus?. Det er en bog, som enkelt og stærkt forkynder evangeliet om Jesu frelse.

Sidste år blev der trykt et nyt oplag på 4.000 stykker, som nu er væk. Kort før bibellejren blev der derfor trykt et nyt oplag på 5.000 stykker. Bogen er primært finansieret ved gaver, som er givet målrettet til dette projekt. Tanken er, at bogen skal kunne uddeles i forbindelse med evangelisation og i forbindelse med hverdagens vidnesbyrd om Jesus.

Jeg vil gerne her sige en stor tak til alle, der har været med til at gøre det muligt at trykke et nyt oplag. Bogen har sin egen hjemmeside, hvor man løbende kan følge med i, hvor mange gaver, der er givet.

I september måned er det tanken, at Nyt Liv skal genudgive Øivind Andersens bog Livets Brød. Det er en bog, som giver en enestående god og evangelisk sjælesorg. Bogen udgives i et samarbejde med Luthersk Mission i Vestjylland, som ønsker at uddele den ved en møderække i september. Adressen på Nyt Livs forlag fremgår af bladet og hjemmesiden.

Kontoret passes udelukkende ved frivillig arbejdskraft, og vi vil gerne sige tak til Inge Christensen, der tager sig af salg og markedsføring, til Lene Christensen, der står for bogholderiet, og til Lis Christensen, der passer telefon, pakker og sender m.m. Inge stiller lokaler gratis til rådighed og står for salg og markedsføring af materialer i tilknytning til Sange Vi Aldrig Glemmer.

Tak for dette!

Ydre Mission

Nyt Liv har aldrig haft et selvstændigt ydre missionsarbejde, men vi vil meget gerne yde et bidrag til, at evangeliet bliver bragt længere ud i verden. I de senere år har vi støttet Dansk Balkan Mission (DBM), som arbejder blandt fattige, sigøjnere og fængslede i Rumænien. DBM yder social hjælp i form af bl.a. skolebyggeri, hospitalsudstyr, medicin, tøj, sko og fødevarer, og samtidig arbejder DBM for evangeliets udbredelse ved bl.a. at udgive god evangelisk luthersk litteratur på rumænsk, støtte fængselsmission og støtte kristent menighedsarbejde.

Dette arbejde støtter vi i år med 50.000 kroner, og vi vil gerne opmuntre Nyt Livs venner til at bede for og støtte dette arbejde.

Nyt Livs efterskole

Djurslands Efterskole blev oprettet ud fra Nyt Liv, og Nyt Liv har fortsat repræsentanter i bestyrelsen. Indtil generalforsamlingen i maj i år var de tre: Kirsten Skak Jensen, Allan Villadsen og Torsten Nielsen. På grund af andre opgaver har Torsten bedt om at blive afløst på denne post.

Landsudvalget har derfor spurgt Poul Erik Haahr fra Aalborg om at indtræde i bestyrelsen. Det har han sagt ja til. Poul Erik er overlæge på Aalborg Sygehus Syd, og han har i en årrække været i bestyrelsen for Filipskolen i Aalborg. Han er derfor kendt med skolebestyrelsesarbejdet. Tak til Poul Erik for hans tilsagn!

Efterskolens generalforsamling søndag d. 12. maj var en spændende og god dag. Men der var plads til mange flere. Der er sket meget på efterskolen siden sidste år. Der er blandt andet sket en stor udvidelse og ombygning, som vi er meget glade for.

Herfra vil vi gerne sige tak til skolens bestyrelse for samarbejdet i det forløbne år. Tak til skoleledelsen, Anders og Tom!

Lad os huske efterskolen og alle dens ansatte i vores forbøn. Og så vil jeg gerne opfordre alle de venner af Nyt Liv, der har mulighed for det, til at melde sig ind i skolekredsen, og deltage i generalforsamlingen. Det er skolekredsen, der på generalforsamlingen vælger skolens bestyrelse.

Kristent Skole- og Kursuscenter (KSK)

Det er KSK, der har ansvaret for Nyt Livs bygninger på Djurslands Efterskole. Jeg tror ikke, jeg behøver at fortælle, at denne bestyrelse har haft meget at se til siden sidst.

Det nye byggeri har fyldt meget i vores tanker, og der er bedt meget for denne sag. Men det er bestyrelsen, der i tæt samarbejde med skolens ledelse har trukket det store læs.

På vegne af Landsudvalget vil jeg gerne sige KSK en kæmpe tak for det store arbejde, der er udført! Vi glæder os meget til at tage den nye bygning og den nye campingplads i brug!

Til bestyrelsen for KSK har Landsudvalget udpeget to nye medlemmer. Det er Andreas Christensen og Christian Lønbæk. Velkommen til jer!

Peder Hovgaard er ansvarlig for pengene.

Tak for godt samarbejde med bestyrelsen!

Landsudvalget

Ifølge vedtægterne skal der være mellem 7 og 15 medlemmer af landsudvalget. Tak til alle, som beder for os, der er med i dag! Tak om I også vil være med til at bede Gud kalde nye medlemmer frem!

Siden sidste år er Martin Dørken indtrådt i Landsudvalget. Velkommen til dig!

Til slut vil jer gerne på Landsudvalgets vegne bringe en stor tak til alle dem, der gør et stort og ulønnet arbejde året igennem, for at det hele kan lade sig gøre! Tak for forbøn og gaver! Og en tak til jer andre i Landsudvalget for et godt samarbejde og et godt fællesskab!