Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Årsberetning 2012

Beretning ved Nyt Livs formand Bent Christensen ved årsmødet d. 18. juli 2012

Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus, som gav sig selv hen for vore synder for at rive os ud af den nuværende onde verden, efter Guds, vor Faders, vilje! Ham være ære i evighedernes evigheder!” (Gal 1,3-5).

Hvor går vejen?

Nyt Liv er en bevægelse, der arbejder på tværs af lutherske missionsforeninger, menigheder og kirkesamfund i Danmark. Nyt Liv tager sigte på at være et supplement og ikke et alternativ til allerede bestående forsamlinger.

Grundlaget for Nyt Livs arbejde er Bibelen som Guds ufejlbarlige ord, og den evangelisk-lutherske kirkes bekendelse som sand og forpligtende tolkning af Bibelen.

Dette grundlag har også været Den Danske Folkekirkes, og det har dermed været grundlaget for størstedelen af den danske befolkning i mange generationer. Det har været vort lands lykke, at meget har været baseret på dette grundlag, og det er i høj grad grunden til, at vi har det så godt i Danmark.

Jeg tvivler på, at der i dag er mange borgere i vort land, der er sig denne kendsgerning bevist. Men mange har dog kunnet synge med på sanglinjen: ”End er der en Gud foroven, der råder for Danmarks sag.”

Den Danske Folkekirke har nu forladt sit gode grundlag med indførelsen af et ritual, der klart og tydeligt velsigner det, som Guds ord kalder synd. Det er en forkastelse af Guds ord, og dermed en forkastelse af den treenige Gud selv.

Læser vi Apostelens Gerninger, og giver vi agt på den undervisning, vi møder her, så er det tydeligt at frafaldet ikke er af ny dato. Men med indførelsen af det nye ritual har kirkens ledere løsrevet ”kirken” fra dens grundvold. Man har forkastet kirkens Herre og indsat sig selv som den højeste autoritet.

Hvor går vejen? Hvad skal vi gøre? Hvor skal vi gå hen? – Sådan er vi mange, der spørger.

I Guds rige kan nødsituationer være udgangspunkt for åndelig vækkelse og fornyelse. Må den nuværende åndelige situation med dens store nød og forvirring få os til at søge hjælp og vejledning i Skriften og derved hos Gud selv.

Jesu navn

Skal vi finde vej, har vi brug for at se de klare pejlemærker eller fyrtårn, som Gud har givet os i sit ord. Vi synger det i David Welanders kendte og elskede sang om navnet Jesus: ”Midt i nattens mørke blinker som et fyrtårn Jesu navn, og hver nødstedt sejler vinker ind i frelsens trygge havn.”

Vi har i vores Bibel mange klare ord til trøst og vejledning i den situation, vi er i lige nu.

Jeg vil minde om to ord. Det første er fra Luk 2,21: ”Da otte dage var gået, og han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han var blevet kaldt af englen, før han blev undfanget i moders liv.”

Det andet er fra Matt 1,23-24: ”’Se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel’ – det betyder: Gud med os.”

De fleste navne har kun en begrænset levetid. Vort eget navn lever, mens vi lever, men udviskes hurtigt. Nogle få store navne rager op, men gemmes så hen i historiebøgerne.

Anderledes er det med Jesu navn. Det blegner aldrig. ”Navnet Jesus blegner aldrig, tæres ej af tidens tand. Navnet Jesus, det er evigt, ingen det udslette kan.”

Som den norsk-amerikanske professor Carl Hanson skriver det i en sang: ”Hver eneste navn, som du vidste, skal tabe sin glans og forgå; men Jesus den første og sidste, hans navn skal for evigt bestå.”

Hvad er hemmeligheden ved dette navn?

Jeg tror ikke, det er muligt at give et udtømmende svar, men jeg vil gerne pege på fire ting:

1) Allerede før han blev undfanget i moders liv, blev han af englen kaldt Jesus. Det var ikke tilfældigt. Det var ikke Marias eller Josefs idé. Gud selv havde valgt navnet, og der kom himmelbud både til Maria og til Josef, at sådan skulle det være.

Hvorfor? ”… for han skal frelse sit folk fra deres synder” (Matt 1,21). Navnet Jesus er hebraisk og betyder: ”Herren er frelser.” Når en Israelit gav sin søn navnet Jesus, bekendte han dermed, at Gud Herren er frelser, og ingen anden kan frelse.

2) Da Guds søn bliver født og får navnet Jesus, da er det ikke længere mennesker, der bekender noget om Gud. Nu er det Gud, der siger noget om sin søn.

Gud siger til os, at dette barn, som otte dage gammel på hans befaling fik navnet Jesus, han er sand og virkelig Gud. Det er den frelsende Gud, der ligger i krybben i Betlehems stald. Det er den frelsende Gud, der dør på korset og opstår af graven påskemorgen.

3) Jesus bar ikke sit navn som en bekendelse til Faderen, men som en forkyndelse af, hvem han selv er. Han er den eneste i menneskeslægten, der er stor nok til at bære navnet Jesus, frelseren.

Og Jesu lever. Det er en levende, der bærer navnet. Han gør selv sit navn kendt over hele verden. I Kina, Rusland, Indien, i Afrika og i Sydamerika er der vækkelser.

Jo mere denne verdens store forsøger at forhindre forkyndelsen af det, jo stærkere bliver vidnesbyrdet om, at Jesus lever. Han skriver det ind i menneskehjerter. Han lader os møde det som den store udfordring og den store trøst.

Jesu navn hades og elskes, men ingen kan få det til at dø, for det bæres af en levende.

4) Det er et frelsernavn: ”for han skal frelse sit folk fra deres synder.” Det forkyndte englen, og det fuldbragte Jesus selv ved at fornedre sig, ved at give sit liv for vore synder og ved at opstå som sejrherre over døden.

Jesus siger om sig selv: ”Jeg er vejen” – til Gud og det evige liv. Så lad os da, på trods af alt det, som kan bedrøve og forurolige os i vores tid, gå til Jesus med vor synd og lade ham være vor frelser, Gud og hjælper.

Tryghed og klarhed hos Jesus

Når vi går til Jesus med vor synd, får vi alt det, Jesus har at give. Jeg vil bare nævne to ting:

1) Tryghed.

Der er tryghed ved at gå til Jesus, fordi det er Jesus, der er Gud. Det er han på en ganske bestemt måde. Han er ikke en Gud i det fjerne. Nej, han er selv Guds nærhed hos os og Guds omsorg for os.

Det er det, der kommer så stærkt frem i det andet betydningsfulde navn, Gud har givet sin Søn: Immanuel. Som vi læste det i Matt 1,22-23 betyder det ”Gud med os” eller ”Gud hos os”.

For mange er Gud noget fjernt og abstrakt. Selvom kun de færreste vil nægte, at Gud er til, så er det dog for de fleste sådan, at Gud er blevet borte for dem. Gud er blevet en tanke og en teori. Men lever du i troen på Jesu navn, og kommer du til ham med din synd, så er Gud ikke længere fjern. For han, der bærer navnet Jesus, er Gud med os.

2) Klarhed.

At leve i tro på Jesu navn, sådan at vi går til ham med al vor nød, det medfører også, at vi får den gave at kunne se klart. Vi får lov at se, at korset er uadskilleligt forbundet med Jesu navn.

Med det navn i vort hjerte ved vi, hvad der er det afgørende for os også i denne tid og i dagene, der kommer: Alt står og falder med, at vi har del i den frelse, der kostede Jesus alt.

Ved denne frelse er vi friet fra både synd, død og Djævel. Ved denne frelse har vi vore synders fulde forladelse, barnekår og barneret hos Gud. Om vi intet andet har, så har vi dog alt i Jesus.

Hvad det kommer til at koste os at blive skænket denne frelse, det ved vi ikke. Men vi vover alligevel at synge med Luther:

og tage de vort liv,

gods, ære, barn, og viv,

lad fare i Guds navn!

Dem bringer det ej gavn,

Guds rige vi beholder.

Hvad gavner det os, om vi vinder den ganske verden, ja hvad gavner det os, hvis vi mister den frelse og de rigdomme, Jesus har købt os så dyrt ved sin lidelse, død og opstandelse? Mister vi Jesus, mister vi alt. Der er kun en måde, hvorpå vi kan blive ved at se dette klart: ved at gå til Jesus og leve i Ordet om hans frelse.

Jeg vil runde af med et pejlemærke, vi har i Ordsprogenes Bog 4,26: ”Lad alle dine veje sigte mod målet” (gl. oversættelse).

Må dette få lov at være bestemmende for os i Nyt Livs arbejde fremover. Da vil han, der begyndte sin gode gerning i os, også fuldføre den indtil Kristi Jesu dag.

Nyt Livs blad

Den 1. august 2010 ansatte vi Mikkel Vigilius som redaktør og Henrik Gren Hansen som redaktionssekretær. Fra 1. august 2012 er Mikkels ansættelse udvidet fra 20 til 40 %.

I 2010 udkom der ét blad, i 2011 to blade, og i 2012 er planen, at der skal udkomme tre blade. Det er forsat vort ønske og mål, at der skal komme fire blade om året. Om Gud vil, vil vi også udsende et julenummer i et mindre format, så det kan bruges som julegave. Men det bliver ikke i 2012.

Jeg vil gerne sige tak, først og fremmest til Mikkel og Henrik, for det store arbejde der er gjort, men også tak til jer andre, der har været medarbejdere på bladet på forskellig måde.

I en tid hvor der er megen uklarhed tror vi, at der er brug for et blad, hvor der er plads til at gå mere i dybden med de emner, der bliver taget op. Selvom vi ikke lægger op til, at det skal være et debatblad, modtager vi gerne indlæg og forslag.

Jeg vil gerne sige en stor tak for forbøn også for denne del af Nyt Livs arbejde.

Henrik er nu ved at være så fortrolig med opsætning af bladet, at der bliver tid til at udvide arbejdet med at skrive til bladet og til at undervise. Det glæder vi os over.

Hvis vi får mulighed for det, vil vi gerne udvide Henriks ansættelse. Henrik regner med at færdiggøre sin teologiuddannelse næste sommer, og der er en række arbejdsopgaver, som vi meget gerne vil tage op i Nyt Liv, og som vi gerne så, at han kunne gå ind i.

Det handler blandt andet om at give åndelig hjælp, opbyggelse og vejledning via inter-nettet, om at bearbejde og udgive gode bøger, og om at redigere et godt julehæfte. Men det gælder for de fleste af disse opgaver, at de er afhængige af, at vi får økonomi til at udvide Henriks stilling.

Tanken med Mikkels øgede arbejdstid fra 1. august er, at der ud over bladet skal arbejdes med undervisning på internettet. Konkret handler det om at optage bibelundervisning og troslæreundervisning på video i små afsnit på 12-15 minutter.

Det er så tanken, at disse optagelser kan lægges ud på vores hjemmeside og desuden samles på dvd’er. Så kan man se dem enten personligt eller i f.eks. bibelkredse, hvor de kan være oplæg til samtale.

Her vil jeg gerne sige tak til Martin Dørken, der har lovet at være med i dette arbejde på den tekniske side. Der er nedsat et udvalg, der består af Martin Holm, Martin Dørken, Henrik Gren Hansen og Jacob Bach Christensen.

Det er også meningen, at Mikkel skal bruge tid på at undersøge og give vejledning i forhold til åndelige strømninger og bevægelser i vor tid.

Bibellejren

Jeg tror, vi nu er ved at være fortrolige med navnet Bibellejr. Vi glæder os over, at familien vokser, også selvom det giver nye udfordringer med hensyn til planlægning, og selvom det betyder, at der er brug for flere nye medarbejdere, de såkaldte varme hænder. Det glæder os meget, hver gang der er en der skriver eller ringer, og siger: Jeg vil gerne hjælpe med det og det.

Der er til stadighed brug for, at flere melder sig, selvom vi ønsker at fastholde et meget enkelt program med vægt på forkyndelse, undervisning, bøn og det kristne fællesskab. Når vi er mange, er der altid en fare for at der er nogen eller noget, vi overser. Det ønsker vi ikke. Derfor en stor tak til alle, der hjælper til, også i det små og ubemærkede.

Vi har igen flyttet lejren til uge 29, og frem til 2015 vil bibellejren være i uge 29. Datoer og hvem der kommer som talere kan ses på Nyt Livs hjemmeside.

Næste år kommer Nils Kåre Strøm og Knut Pedersen, som begge er fra Norge. Jeg er klar over, at nogle ikke er glade for det norske, men jeg kan fortælle, at de ikke taler nynorsk, men derimod et meget let forståeligt næsten dansk!

Børn og juniorer

Vi glæder os over, at der også i år er en stor flok unge, der vil bruge noget af deres ferie til at være sammen med børn og unge på bibellejren, lege med dem, give dem gode oplevelser og gennem undervisning række dem evangeliet om Jesus.

Lad os huske at bede for børnene og de unge. Vær med til at bede medarbejdere frem til dette vigtige arbejde.

Nytårslejren

Der bliver kun én prædikant på nytårslejren i år. Han skal til gengæld holde fem bibeltimer, der alle handler om bøn.

Prædikanten er Egon Kattner, der fungerer som præst for Evangelisk Luthersk Missionsforening i København og tidligere har været lærer på Luthersk Missionsforenings Højskole i Hillerød.

Vi vil gerne understrege, at nytårslejren er for alle aldersgrupper. Der kommer som regel mange unge, og det er vi meget glade for. Men både børnefamilier, pensionister og enlige i alle aldre er velkomne.

Tak til udvalget for nytårslejren!

Seniorlejren

Seniorbibelkurset henvender sig, som navnet angiver, mest til dem, der har lagt den grøn-neste ungdom bag sig. Næste år finder lejren, om Gud vil, sted fra d. 15.-17. marts, og hovedtaler bliver Asger Jensen fra Bornholm.

Når vi nærmer os, kommer der et program ud på hjemmesiden, ligesom der vil blive udsendt programmer med vores blad.

Tak også til det udvalg, der arbejder med denne lejr!

Nye kurser

Vi vil forsat gerne udvide med flere kurser, hvor vi kan høre forkyndelse og undervisning ud fra Guds ord, men lige nu strækker kræfterne ikke til mere end de tre årlige lejre.

Vi håber, at vi fra 2014 kan holde et kursus i efterårsferien.

Nyt Livs forlag

Ansvaret for vore bogudgivelser ligger i det redaktionsudvalg, som varetager ansvaret for vores blad. I øjeblikket arbejder vi med at oversætte en andagtsbog, som har været til stor velsignelse igennem flere generationer. Det er Tormod Vågens norske: I Kongens Nærhed.

Vi har fra Nyt Liv valgt at støtte op om udgivelsen af den evangeliserende bog Hvad skal jeg med Jesus?. I første omgang gav vi et økonomisk tilskud til trykningen af et nyt oplag. Men fremover tegner det til, at Nyt Liv overtager ansvaret for finansiering, trykning og distribuering af nye oplag.

Fra Stella Vigilius har vi fået en meget stor bogsamling. Bøgerne stammer fra en lang tjeneste i Guds rige med forkyndelse og undervisning. Stella og Niels Ove Vigilius har stået sammen i denne tjeneste, og det er Stellas ønske, at bøgerne ikke skal samle støv på en boghylde, men sælges og dermed blive til glæde og opbyggelse i Guds riges arbejde.

Pengene for bøgerne går ubeskåret til Nyt Livs arbejde, og vi siger hjertelig tak!

Boggaven har ansporet os til at tage en ny arbejdsopgave op: indsamling og salg af brugte, opbyggelige bøger. Vi sælger brugte bøger første gang på bibellejren i år, men regner med at gøre det fast fremover. Ligeledes arbejder vi på at få en central for brugte bøger, hvor man løbende kan henvende sig og købe gode kristne bøger.

Nyt Livs forlag har stadig adresse hos familien (Smedegaard) Christensen på Storskov-vej 10 i Dronninglund. Herfra bliver der taget hånd om markedsføring, køb, salg og regnskab, alt sammen på frivillig basis.

Herfra skal der lyde en stor tak til hele familien!

Ydre mission

Nyt Liv driver intet selvstændigt ydremis-sionsarbejde, men vi støtter med en andel af vore gaver op om andres arbejde. I dette regnskabsår har vi igen støttet op om Dansk Balkan Mission, der arbejder i Rumænien med social hjælp, kirke- og skolebyggeri og forkyndelse af evangeliet. Det sker særligt blandt sigøjnerne, der er de socialt mest udsatte og udstødte i Rumænien.

Tak også for gaver, som gives målrettet til dette arbejde!

Djurslands Efterskole

I det første nummer af vores blad i 2012 var der en lang artikel, som beskrev tilblivelsen af efterskolen og forbindelsen mellem Nyt Liv og Djurslands Efterskole. Nyt Liv har fra begyndelsen haft et stort hjerte for efterskolen og har det fortsat.

I skolens bestyrelse er der til stadighed tre medlemmer, som er udpeget af Nyt Liv. Det er i øjeblikket Kirsten Skak Jensen, Torsten Nielsen og Allan Villadsen.

Der er sket meget på efterskolen det sidste år både med hensyn til renovering blandt andet af spisesalen, elevtallet, som er gået noget ned, og medarbejderstaben, hvor der er kommet en ny ledelse bestående af Anders Christensen og Tom Skuldbøl.

Herfra vil vi gerne sige tak til skolens bestyrelse og ledelse for samarbejdet i det forløbne år!

Lad os huske efterskolen og alle dens ansatte i vores forbøn! Og så vil jeg gerne opfordre alle, der har mulighed for det, til at melde sig ind i skolekredsen, og deltage i generalforsamlingen, hvor vigtige beslutninger træffes, og bestyrelsen sammensættes. Man behøver ikke at have været elev på skolen eller at have haft børn på den for at blive medlem af skolekredsen. Man skal blot kunne tilslutte sig skolens grundlag og formål. På efterskolens hjemmeside kan man finde indmeldelses-blanketter.

Skal en skole bevares som en kristen skole med en god åndelig linje, så er det ikke nok, at der er gode vedtægter. Der må til stadighed være en vågent, aktivt bagland, der beder og arbejder for skolen. Vær med til at bede de rigtige bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere frem!

Bed for den kristne skolesag i Danmark, ingen andre steder når vi så mange ikke-kristne børn og unge på et tidspunkt i deres liv, hvor de er åbne for at lytte til evangeliet.

KSK

Kristent Skole- og Kursuscenter (KSK) har ansvaret for en betydelig del af efterskolens grund og bygninger. Der arbejdes aktuelt med planer om at udbygge skolen med et nyt køkken, nye elevværelser og en meget stor ny mødesal.

Tak for et godt samarbejde med bestyrelsen for KSK i det forløbne år!

Landsudvalget

Ifølge vedtægterne skal der være mellem 7 og 15 medlemmer i Landsudvalget. Tak til alle, som beder for os, der er med i landsudvalget i dag! Tak om I også vil være med til at bede Gud kalde nye medlemmer frem.

Inden for det sidste halvandet år er to nye medlemmer indtrådt i landsudvalget. Det er Martin Holm og Hans Peter Hansen. Velkommen til jer!

Tak

Til slut vil jer gerne på Landsudvalgets vegne bringe en stor tak til alle jer, der gør et stort og ulønnet arbejde året igennem, for at det hele kan lade sig gøre! Det er en glæde og en stor opmuntring, når mange året igennem skriver eller ringer og siger, at de gerne vil hjælpe til med forskellige ting. Tak til alle!

Tak for forbøn og gaver! Hvor langt vi magter at realisere vore tanker og ønsker for de forskellige arbejdsgrene, ved vi ikke. Men vi tror, at Gud leder os, ved at mennesker bliver mindet om at være med til at bære de forskellige opgaver arbejdsmæssigt og økonomisk.

Til sidst vil jeg gerne sige en stor tak til jer andre i Landsudvalget for et godt samarbejde og et godt fællesskab!