Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Årsberetning 2010

Beretning ved Nyt Livs formand Bent Christensen ved årsmødet den 14. juli. 2010. Beretningen er gengivet i lettere forkortet form.

Vort kald i en åndeligt forvirret tid

Vi lever i en åndeligt forvirret og urolig tid; en tid, der har udviklet sig lige siden syndefaldets dag, og som i dag er kommet så langt, at forvirringen er ved at være total.

Men det, der samler os, er enkelt og klart. Det er fire små ord, som har evighedsbetydning for alle mennesker, til alle tider på hele jorden. Vi finder dem i ApG 9, 21: ”Jesus er Guds søn.” Peter siger det samme med lidt flere ord i sin pinseprædiken i ApG 2, 36-39: ”Så skal da hele Israels hus vide for vist, at den Jesus, som I har korsfæstet, har Gud gjort både til Herre og til Kristus. Da de hørte det, stak det dem i hjertet, og de spurgte Peter og de andre apostle: ’Hvad skal vi gøre, brødre?’ Peter svarede: ’Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave. For løftet gælder jer og jeres børn og alle dem i det fjerne, som Herren vor Gud vil kalde på’.”

Det er det budskab, vi samles om, ligesom de første kristne gjorde det. Der står om dem, som blev frelst pinsedag: ”De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønnerne” (ApG 2,42). Det er vejen til at blive bevaret i troen og i det åndelige liv.

I Ef 5,18 formaner Paulus: ”Lad jer fylde af Ånden.” Vi bliver ikke fyldt af Ånden ved selv at kæmpe og søge og anstrenge os. Paulus viser os vejen: ”Tal til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng og spil af hjertet for Herren, og sig altid Gud Fader tak for alt i vor Herre Jesus Kristi navn” (Ef 5,19-20). Det er vejen til åndelig fornyelse og bevarelse i troen.

Vi har brug for forkyndelse, opmuntring og formaning på bibeltro, evangelisk luthersk grund. Vi kommer sammen for at række hinanden evangeliet om Jesus og opmuntre hinanden til ikke at lade hænderne synke, selv om det ser småt ud der, hvor vi hver især kommer fra. Min lærer i dogmatik på Luthersk Missionsforenings Højskole (LMH) Marius Jørgensen sagde det mange gange, medens han gennemgik 2. Mosebog, hvor Moses igen og igen stod næsten helt alene over for et stivnakket og genstridigt folk: ”Én mand med Gud, er altid majoriteten.”

Vi må holde fast ved ordet, som ufejlbarlig regel og rettesnor. Vi må søge ind i de helliges samfund der, hvor Guds ord lyder klart og rent, for der har Gud lovet at møde, opbygge, forny og vejlede os. Vi må deltage i nadverfællesskabet der, hvor det forvaltes efter Herrens ord. Vi må være trofaste i bønnen og deltage i bønsfællesskab der, hvor der bedes i Jesu navn.

Det ønsker vi at hjælpe hinanden med i Nyt Livs Arbejde.

Vores navn ”Forbund for Evangelisation” må til stadighed stå klart for os. Vi er i Missionsbefalingen kaldet til at gå ud og forkynde der, hvor Guds ord ikke lyder i dag. Ikke som en tung byrde, men som en gave. I den tjeneste er vi inde under løfterne om, at Han, som kalder, også vil følge og lede os og give kræfter og midler til hvert skridt.

Vort arbejde i dag og fremover

Hjemmesiden

På vores hjemmeside ønsker vi at orientere, informere, undervise og forkynde.

Nyt Livs blad

I april 2007 udkom det hidtil sidste blad. I den mellemliggende tid er der udsendt nogle få nyhedsbreve og programmer. Der er i denne periode kommet mange opfordringer til igen at udgive et blad, men først nu tør vi igen gå i gang med opgaven. Jeg er glad for at kunne fortælle, at vi per 1. august 2010 har ansat Mikkel Vigilius som redaktør og Henrik Gren Hansen som redaktionssekretær. Vi vil gerne byde Mikkel og Henrik velkommen imellem os, vi glæder os rigtig meget til samarbejdet!

Mikkel Vigilius er 46 år, født i Charlotten-lund, gift med Leila og far til tre drenge. Han er cand. theol og har skrevet flere bøger, bl.a. ”Ved evangeliets kraft”. Han er lærer på LMH i Hillerød og forkynder i LM.

Henrik Gren Hansen er 27 år, født i Snejbjerg ved Herning, 27 år og gift med Merete. Han studerer teologi i Århus og har skrevet bogen ”Hvil i fred” om C.O. Rosenius’ forkyndelse af evangeliet. Henrik har været elev på LMH og kommer nu i LMU i Århus.

Det er vores ønske, at indholdet i Nyt Livs blad skal være vækkende, opbyggeligt og vejledende på bibeltro, evangelisk luthersk grund. Hertil kommer orientering om Nyt Livs arbejde i øvrigt, lejre, ”Sange vi aldrig glemmer” m.m.

Bibellejr

Vores sommerlejr har fået navneforandring fra ”Familietræf ”til ”Bibellejr”. Det er et navn, der klart siger, hvad vi vil, og på samme tid sender et signal om, at det er for alle.

Vi har et enkelt program med forkyndelse, undervisning og bønsfælleskab.

Børne- og juniorlejre

Vi afholder i øjeblikket ingen selvstændige lejre for børn og juniorer, men vi arrangerer meget for denne aldersgruppe under årets bibellejr. Vi glæder os over, at der hvert år er en flok unge, som vil bruge noget af deres ferie til at være sammen med børn og juniorer og gennem leg og undervisning række dem evangeliet og give dem en god oplevelse.

Vi har et ønske om, når kræfterne er til det, at genoptage det samarbejde, som vi tidligere har haft med Blå Kors, hvor vi har arrangeret børnelejre for børn fra misbrugsramte og på andre måder svækkede familier. Det er en rig mulighed for at forene kristen omsorg og forkyndelse om frelsen i Jesus.

Seniorlejr

Én gang om året, normalt i marts måned, indbyder vi til seniorlejr. Også her er alle velkomne! Programmet er lagt til rette med særligt henblik på forkyndelse, undervisning og kristent fællesskab for dem over 40-50 år. Men lejren er åben for alle aldersgrupper.

Nytårslejr

I de sidste mange år har der ikke været nytårslejr, men i sommeren 2009 var der et stærkt ønske om, at dette blev taget op igen. Selvom det er mange år siden, der sidst har været nytårslejr, var der i nytåret 2009-2010 mange deltagere i Fjellerup. Vi havde en rigtig god lejr og indbyder igen d. 30. december 2010 til d. 1. januar 2011.

Kurser

Vi forsøgte os for knapt et år siden med et kristendomskursus i Fjellerup, som særligt henvendte sig til forældre til elever på Djurslands Efterskole. Vi havde især tænkt på de forældre, som ikke har tilknytning til et kristent fællesskab, men som ønsker at undersøge, hvad Bibelen har at sige om livets store spørgsmål. Der var dog ikke den nødvendige opslutning til at gennemføre kurset.

Vi har ikke opgivet tanken, men arbejder videre med den. I takt med at vi har kræfter til det og mulighed for det, ønsker vi også at udvide med flere samlinger med bibelundervisning i Fjellerup.

Mødevirksomhed

Vi er ikke nogen stor organisation. På landsplan har vi kun én lokal forsamling, som regelmæssigt holder forkyndende møder. Det, som sker i tilknytning til Nyt Liv, offentliggøres på hjemmesiden og i Nyt Livs blad, når det igen er på gaden.

Nyt Livs Forlag

Bogudgivelser. Vi ønsker at udgive vigtige og nødvendige bøger, små skrifter og vejledninger, så langt som kræfterne rækker og Gud betror os midlerne til det. I 2009-2010 har vi udgivet to bøger: ”Jeg hørte en røst” af Frank Jacobsen og ”Spørgsmål jeg altid har villet stille” af Werner Gitt.

Sange vi aldrig glemmer

Med disse arrangementer ønsker vi gennem sang og salg af CD’er og DVD’er at pege på den store skat, vi har af prøvede evangeliske sange, og derigennem pege på ”Navnet Jesus”. Målet er at tjene til vækkelse, opmuntring og ny frimodighed på vandringen frem mod målet. Til at stå for det daglige arbejde med salg og annoncering af ”Sange vi aldrig glemmer” er der kontor på Storskovvej 10. Adressen er Nyt Livs Forlag, Postboks 57, 9330 Dronninglund, tlf.: 23 41 55 91, svag@info.dk. Kontoret passes udelukkende ved frivillig arbejdskraft.

Ydremission

Nyt Liv ønsker til stadighed at støtte arbejdet for at bringe evangeliet ud i verden og støtte kristne i lande, hvor de har det svært. Senest har vi støttet indkøb af bibler og opførelsen af en kristen skole i Rumænien.

Djurslands Efterskole – Nyt Livs skole

På skolens generalforsamling søndag den 30. maj ønskede den ene af Nyt Livs repræsentanter i skolens bestyrelse, Hanne Baltzer, at blive afløst, og vi er taknemmelige for, at Kirsten Skak Jensen har sagt ja til at gå ind i bestyrelsen. Herudover har Nyt Liv udpeget to andre bestyrelsesmedlemmer: Torsten Nielsen og Allan Villadsen. Vi vil gerne her sige Hanne tak for samarbejdet og ønske Kirsten velkommen!

Herfra vil vi gerne sige tak til skolens bestyrelse for samarbejdet i det forløbne år! Tak til Stefan og Jette for deres tjeneste som forstanderpar!

Lad os huske skolen og alle dens ansatte i vores forbøn! Og så vil jeg gerne opfordre alle, der har mulighed for det, til at melde sig ind i skolekredsen, og deltage i generalforsamlingen. Skal en skole bevares som en kristen skole, er det ikke nok, at der er gode vedtægter. Der må til stadighed være et vågent, aktivt bagland, der beder og arbejder for skolen. Vær med til at bede de rigtige bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere frem.

Bed for den kristne skolesag i Danmark. Ingen andre steder når vi så mange ikke-kristne børn og unge på et tidspunkt i deres liv, hvor de er åbne for at høre evangeliet.

Kristent Skole- og Kursuscenter

Nyt Liv har udpeget en bestyrelse på 5 mand, der har til opgave at administrere ejendommen i Fjellerup. Tak for et godt samarbejde med denne bestyrelse i det forløbne år!

Tak

Til slut vil jer gerne på Landsudvalgets vegne bringe en stor tak til alle dem, der gør et stort og ulønnet arbejde året igennem, for at det hele kan lade sig gøre! Tak for forbøn og gaver og gavebreve. Og tak til jer andre i Landsudvalget for et godt samarbejde og et godt fællesskab!